Translate

Important ‎Dams in India

                                           Important ‎Dams in India 


1. Tehri Dam -- Bhagirathi -- Uttarakhand
2. Lakhwar Dam -- Yamuna -- Uttarakhand
3. Idukki Arch Dam -- Periyar -- Kerala
4. Bhakra Nangal Dam -- Satluj -- Himachal Pradesh
5. Pakal Dul Dam -- Marusudar -- Jammu & Kashmir
 

6. Sardar Sarovar Dam -- Narmada -- Gujarat
7. Ranjit Sagar Dam -- Ravi -- Punjab
8. Baglihar Dam -- Chenab -- Jammu & Kashmir
9. Chamera I Dam -- Ravi -- Himachal Pradesh
10. Pong Dam -- Beas -- Himachal Pradesh
 

11. Jamrani Dam -- Gola -- Uttarakhand
12. Ramganga Dam --Ramganga --Uttarakhand
13. Nagarjuna Sagar Dam -- Krishna -- Telangana
14. Nagi Dam--- Nagi --Bihar
15. Lakya Dam -- Lakhya-- Karnataka
 

16. Sholayar Dam -- Sholayar -- Tamil Nadu
17. Koyna Dam -- Koyna -- Maharashtra
18. Supa Dam -- Kali Nadi -- Karnataka
19. Karjan Dam -- Karjan -- Gujarat
20. Koteshwar Dam -- Bhagirathi -- Uttarakhand
 

21. Rihand Dam --- Rihand -- Uttar Pradesh
22. Indira Sagar Dam -- Narmad -- Madhya Pradesh
23. Pillur Dam -- Bhavani -- Tamil Nadu
24. Upper Kodayar Dam -- Kodayar-- Tamil Nadu
25. Chakra Dam -- Chakra -- Karnataka
 

26. Bhandardara Dam --Paravara -- Maharashtra
27. Ukai Dam -- Tapi -- Gujarat
28. Upper Aliyar -- DamAliyar --Tamil Nadu
29. Aruna Dam -- Aruna -- Maharashtra
30. Upper Bhavani Dam -- Bhavani -- Tamil Nadu
31.Podagada Dam -- Podagada -- Odisha


Previous
Next Post »